Långritt i Pyreneerna

Allemansrätten

​Den svenska allemansrätten är en unik rättighet för var och en att utan markägarens medgivande vistas i naturen för att till exempel plocka vilda bär, blommor och svamp.

Enligt allemansrätten är det tillåtet att färdas till fots, rida, cykla eller åka skidor i naturen. Allemansrätten ger ryttare rätt att rida på vägar, om det inte uppkommer skada eller finns särskilda lokala föreskrifter som bestämts av kommunen. Väghållare har dock inte rätt att sätta upp skyltar med ”Ridning förbjuden” utan tillstånd av kommunen.

​Det rörliga friluftslivet som vistas i naturen med stöd av allemansrätten får dock inte leda till att markägare lider nämnvärd skada eller olägenhet. För att undvika detta innebär det vissa skyldigheter för alla som vistas i naturen.

Till exempel får man inte rida på tomtmark, åkrar med gröda, skogsplanteringar eller andra platser där skada lätt uppstår. Särskild hänsyn skall tas under perioder med dålig bärighet då det kan det föreligga risk för markskador även på platser som normalt är lämpliga för ridning.

Det är inte tillåtet att rida på gång- eller cykelbanor, i skidspår eller andra iordninggjorda anläggningar.

Som ryttare i naturen ställs det särskilda krav på hänsynstagande och gott omdöme. Lär dig därför mer om vår fantastiska allemansrätt på dessa två sidor:

Naturvårdsverket – Allemansrätten ​

LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) – Allemansrätten

Allt om Allemansrätten

ett svenskt kulturarv av Ingemar Ahlström

– är oumbärlig för alla naturintresserade och för dem som arbetar med friluftsliv, turism och naturvård. Här får du veta i detalj vad allemansrätten innebär i sina olika delar och vilka lagar som påverkar allemansrätten. Får man rida på vandringsleder? Kan markägaren förbjuda parkering på en enskild väg? Får man ta betalt för allemansrätten? Vem ska anmäla samråd? Varje kapitel avslutas med en sammanfattning och hänvisning till aktuella lagparagrafer.

Allt om Allemansrätten – ett svenskt kulturarv. 100 kr ink. frakt   mia@4trail.se